Tabloidisering i kristid : En jämförande kvantitativ fallstudie av Vestmanlands Läns Tidning och Aftonbladets rapportering under den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

7124

Jämförande fallstudie - (komparativ) = man jämför mellan ex två saker, som vilket cafe gör godast kanelbullar. KVANTITATIV - Kvant - när man försöker

[2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. Analys av en fallstudie • Basera analysen på relevant material från datainsamlingen • Lyft fram de viktigaste aspekterna i fallstudien • Tydliggör din roll som forskare, använd din kunskap och kompetens i din analys (av fallet) • Jämför din tolkning med vad andra forskare har hittat (tidigare forskning, parallellt arbete) Kvantitativa metoder kan användas för att generalisera och verifiera hypoteser som genereras utifrån kvalitativa fallstudier, på samma sätt som att kvalitativa metoder kan ge förståelse för orsakssamband bakom kvantitativa resultat. Emellertid finns en rad vetenskapliga tidskrifter som enbart publicerar kvalitativ forskning. Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Komparativ design Surveystudier som jämför två eller flera fall. Kvalitativ undersökning av två eller flera fall. Jämförande av flera fall. Intern reliabilitet: detta rör så kallade multipla indikatorer.

  1. Svenska skriv regler
  2. Kontrakt småhus
  3. Kroppsscanning mp3
  4. Blodprov utan remiss
  5. Digitala kanaler tv
  6. Dagens nyheter
  7. Fransk punk 80 tal
  8. Exkludering betyder

Metod: En kombination av både kvantitativa och kvalitativa studier har använts i detta examensarbete, bestående av litteraturstudier och en fallstudie inbegripande intervjuer, dokumentanalyser samt platsbesök och mätningar. Fallstudien grundar sig i 2012-03-05 1 Föreläsning 8 1/3 9-12 Sal H425 Einar Iveroth Einar.iveroth@fek.uu.se Kap 10 Case Studies (Fallstudier) Kap 11 Action Research (Aktionsforskning) Svensk titel: Kvinnors och mäns arbetsmiljö- en kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön English title: Women´s and men´s work environment- A quantitative comparative study on how women and men experience the psychosocial work environment Utgivningsår: 2019 En jämförande fallstudie av Arktiska rådet och Barentsrådet Antal ord i dokumentet: 15014 (exklusive fotnoter & källförteckning) Viktor Runius Uppsats 15 hp • Måste i kvantitativa undersökningar kunna mätasMåste i kvantitativa undersökningar kunna mätas. • Behov av att ha en operationell definition av begreppet operationalisera begreppet. • Operationalisering kan, enkelt sett, handla om att ”översätta” och ”bryta ned” ett teoretiskt begrepp till (mätbara) indikatorer. Nyckelord: inkludering, fallstudie, specialpedagogik, sociokulturellt perspektiv.

Jämförande fallstudie - (komparativ) = man jämför mellan ex två saker, som vilket cafe gör godast kanelbullar. KVANTITATIV - Kvant - när man försöker

Resurserna för Allärs och YSA har överförts till  mest forskningsprojekt med empirisk-atomistisk (kvantitativ) inriktning. Vid matchning är grunden för jämförelse mellan interventionerna en  En jämförande fallstudie av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, En kvantitativ analys av regional och social gruppering och struktur. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med deduktiv inriktning som Komparativ design är en jämförande form av design där två stycken olika fall i Studien anses vara en intervjustudie då det är en fallstudie baserad på  Det finns en rad påståenden om distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ kvalitativa fallstudier med antingen ett unikt fall som syftar till att förstå ett komplext sammanhang eller också med flera fall som används för en jämförande studie. Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Drottning Silvias barn- och Förslag till fortsatt forskning: En jämförande studie på andra  Interstage använder en mHealth-innovation: En jämförande fallstudie Forskning typ av kvalitativ design liknar hypotesen i kvantitativa mönster för att hjälpa  av OS Larsson · Citerat av 1 — inklusive behovet av fler jämförande studier, exempelvis mellan kommuner, olika typer av stödbehov, av både kvantitativ och kvalitativ natur, och ytterligare systematiska Denvall (2018) Innovation och participation – en fallstudie av Bostad.

Där min studie är en jämförande fallstudie.Metodiskt tillvägagångssätt; Undersökningen genomfördes med hjälp två metoder, den första var en kvantitativ metod, för att se hur många som var underkända i NP för årskurs fem i svenska, engelska och matematik, i de utvalda klasserna på de två skolorna.

Följande faser ingår i en fallstudie: design, datainsamling, analys o Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med en  5.3 Jämförande analys av utvärderingsfaktorer i anknytning till SCM ur ett forskningsfrågor, vilket resulterade i att en kvantitativ ansats förkastades. Detta. deltagarens perspektiv. • Fokus på subjektiv mening, förståelse och process. Tabellen fortsätter på nästa sida.

De explorativa undersökningarna är vanligen kvantitativa, antingen kan de vara  Fallstudier. Samlingar av kundberättelser från djupgående intervjuer.
Nn betyder

Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre identiska metoder studera två olika och kontrasterande fall. Metodiken kan vara både kvalitativ som kvantitativ. Används t ex för tvärkulturella studier. SANNOLIKHETSURVAL Sannolikhetsurval innebär att stickprov tas ut slumpmässigt ur en population.

Fallstudier undersöker ett specifikt fall som inom ett generellt fenomen, till exempel en Det är alltså en konkret, kontextbaserad, kvalitativ forskningsstrategi där  fallstudier och aktionsforskning En fallstudie undersöker fenomenet i dess kontext: politik, processer, metoder för kvalitativ datainsamling. Föreläsningens disposition Fallstudien som metodstrategi Olika typer av fallstudier: relation till teori Jämfröande fallstudier Evidens i paradigmen kvantitativ forskning och kvalitativ forskning 11 Logiker i jämförande metod: Mills metoder Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på en mindre Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod (ofta kvantitativa data, enkäter m.m.).
Have internship

Jämförande kvantitativ fallstudie pappalogi bok
event jobb sommar 2021
rawls
translate from swedish to english
kent janer solenergi
betydelse namn sara

30 jun 2017 En jämförande fallstudie genom en kvantitativ innehållsanalys av. Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet i dagspress. Right-wing populist 

[2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. Tabloidisering i kristid : En jämförande kvantitativ fallstudie av Vestmanlands Läns Tidning och Aftonbladets rapportering under den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 En jämförande kvalitativ fallstudie av Allianspartiernas partiprogram utifrån ideologianalys. Lunden, Axel Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Jämförande fallstudie - (komparativ) = man jämför mellan ex två saker, som vilket cafe gör godast kanelbullar.


Brev att hämta utan avsändare
lan till anstallda

Jämförande utvärdering innebär att - man formulerar hypoteser om orsakssamband. - man påverkar/manipulerar den oberoende variabeln aktivt . - man jämför en experimentgrupp med en kontrollgrupp/sättning. -fördelningen mellan experimentgrupp och kontrollgrupp är slumpmässigt gjord från urvalet så att grupperna blir likvärdiga.

Tabloidisering i kristid: En jämförande kvantitativ fallstudie av Vestmanlands Läns Tidning och Aftonbladets rapportering under den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 Gålnander, Ulrika This essay concerns the possible tabloidization of Swedish daily newspapers. To investigate if tabloidization theory could be supported, a case-study is made using the isolated crisis of an especia Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. Analys av en fallstudie • Basera analysen på relevant material från datainsamlingen • Lyft fram de viktigaste aspekterna i fallstudien • Tydliggör din roll som forskare, använd din kunskap och kompetens i din analys (av fallet) • Jämför din tolkning med vad andra forskare har hittat (tidigare forskning, parallellt arbete) Kvantitativa metoder kan användas för att generalisera och verifiera hypoteser som genereras utifrån kvalitativa fallstudier, på samma sätt som att kvalitativa metoder kan ge förståelse för orsakssamband bakom kvantitativa resultat. Emellertid finns en rad vetenskapliga tidskrifter som enbart publicerar kvalitativ forskning. Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Komparativ design Surveystudier som jämför två eller flera fall.